POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades d’identificació

Esteu visitant la pàgina web www.proper.cat, titularitat de Proper Digital, S.L.

Domicili social: Ramon Iglesias 24 B, 1-3 08242, Manresa
C.I.F.: B66576521
Telèfon: +34 686 46 70 50
Correu electrònic: contacte@proper.cat

Dades mercantils:

Societat unipersonal, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el foli 65, del tom 44943, full 471999.

La present Política de Privacitat constitueix juntament amb les Condicions d’ús del web i la Política de Cookies el marc jurídic que regula l’ús del lloc web www.proper.cat. La present Política de Privacitat en concret regula l’ús i tractament que PROPER dóna a les vostres dades de caràcter personal com a usuari del Lloc web, ja que en accedir a la pàgina web www.proper.cat passeu a tenir la condició d’usuari d’aquest web (en endavant, l’“Usuari”).

Al Lloc Web trobareu a la vostra disposició la present Política de Privacitat en català perquè la pugueu consultar, arxivar o imprimir en qualsevol moment. És possible que variï amb el temps com a conseqüència de canvis al Lloc Web, novetats legislatives o jurisprudencials o perquè sorgeixin criteris nous de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per això, PROPER es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat i recomana llegir detingudament la Política de Privacitat sempre que s’accedeixi al Lloc Web.

CONFIDENCIALITAT

PROPER es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el deure de guardar-les de forma confidencial i adopta les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

SEGURETAT DE LES DADES

PROPER garanteix l’adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades. Per això, ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l’usuari, en particular les estipulades en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Desplegament RD 1720/2007.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals facilitades voluntàriament seran tractades de manera confidencial, sota la protecció i les especificacions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i es recolliran en fitxer degudament inscrit a l’Agència de Protecció de Dades, el responsable del qual és PROPER, i la finalitat del qual és la gestió dels subscriptors i socis.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició  amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per Sapiens.cat en els termes i les condicions que preveu el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:
Proper Digital SLU
Ramon Iglesias 24 B, 1-3
08242, Manresa

INFORMACIÓ SOBRE COOKIES

Proper.cat no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient del nostre lloc web.

LSSICE

Així mateix, informem que no fem servir aquestes dades per enviar comunicacions comercials per correu electrònic no sol·licitades o no autoritzades expressament i prèviament per l’interessat, segons el que estipula la LSSICE.

COMUNICACIONS

Per efectuar qualsevol notificació en relació amb el present contracte, PROPER designa expressament com a domicili el que figura en el present text i l’usuari designa expressament com a domicili el que figuri en el formulari de sol·licitud. Per portar a terme la contractació, s’obliga a mantenir operativa, activa i actualitzada l’adreça de correu electrònic (e-mail) proporcionada per a les comunicacions amb PROPER, ja que constitueix el mitjà de comunicació preferent (encara que no l’únic). En general l’usuari es compromet i obliga a tenir actualitzats de manera permanent les seves dades personals i de contacte; i ha de comunicar, de forma fefaent, qualsevol canvi. La falta de la dita comunicació implica que es consideraran vàlides les notificacions efectuades en l’adreça que constava en el formulari.

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, afectarà tan sols a la dita disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta la resta de condicions generals i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, tret que, si resultés essencial a les presents condicions generals, hagués d’afectar-les de forma integral.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà l’espanyola.
Per la ressolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita a la web o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, Proper i l’usuari acorden sotmetre’s als jutges i tribunals del mercantil de BARCELONA.